Αλλαγή παρόχου ρεύματος

Τα δικαιολογητικά για αλλαγή παρόχου ρεύματος

  • Αντίγραφο διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής /άδειας διαμονής.
  • Λογαριασμός ρεύματος του ακινήτου ή οποιοδήποτε έγγραφο (ΔΕΔΔΗΕ) που να εμφανίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου ή Αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο.
  • Ένδειξη του μετρητή (π.χ. φωτογραφία).
  • Γνωστοποίηση ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.

 

 Αλλαγή παρόχου ρεύματος από ενοικιαστή

Πρώτα απ’ όλα, σαν ενοικιαστής είναι καλό να φροντίσεις για την αλλαγή ονόματος έτσι, θα έρχεται ο λογαριασμός στο όνομά σου.

  1. Θα χρειαστείς το μισθωτήριο σου,
  2. ένα λογαριασμό της παροχής (στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του προηγούμενου ενοικιαστή)
  3. και την ταυτότητά σου.
  4. Ένδειξη του μετρητή (π.χ. φωτογραφία)

Έπειτα μπορείς να αλλάξεις πάροχο ρεύματος.

Κι όταν έρθει η ώρα να ξε-νοικιάσεις το σπίτι, μπορείς να κάνεις διακοπή συμβολαίου ή να κανονίσεις με τον ιδιοκτήτη να αλλάξει ξανά το όνομα στον λογαριασμό. Έτσι, κανείς δεν θα σου ζητήσει να πληρώσεις για ρεύμα που δεν κατανάλωσες.

 Δικαιολογητικά αλλαγής  παρόχου για εταιρείες

 Για να προβείτε στην  για επαγγελματική χρήση, στην περίπτωση δηλαδή εταιρείας ή οργανισμού θα χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά έγγραφα ανάλογα τον οργανισμό, την επιχείρηση ή τη μορφή εταιρείας:

ΟΕ ή ΕΕ
Βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα εταιρειών Πρωτοδικείου όπου ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι, ή αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ.

ΕΠΕ
Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου / διαχειριστή της εταιρείας.

Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας.

ΑΕ
Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου / διαχειριστή της εταιρίας, σε περίπτωση τροποποίησης νόμιμου εκπροσώπου.

Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και καθορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας. Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ ο πελάτης πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας.

Απόσπασμα Πρακτικών Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό νόμιμου εκπροσώπου εάν δεν ορίζεται ή διαφοροποιείται από το Καταστατικό.

ΙΚΕ
Απόφαση της ΙΚΕ με την οποία θα ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρείας.Αντίγραφο Καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

ΙΔΡΥΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντίγραφο του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού από το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο να πιστοποιεί το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας καθώς και την εγκατάσταση.

Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

 

 

Ευχαριστώ πολύ για την άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.

Γιώργος Αλεξιάδης
Ελεύθερος Επαγγελματίας